• Chức danh: Kỹ thuật Camera
  • ĐT: 0983.770.671
  • Email: nguyenthanhtoan133123@gmail.com
  • Sở trường: làm việc tự do
  • Sở thích: Du lịch, mua sắm…