• Chức danh: Phó Nhóm
  • ĐT: 0938909914-0934323278
  • Email: truonghai062007@gmail.com
  • Sở trường: kinh doanh.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm, ca hát….