• Chức danh: Theo dõi quản lý hồ sơ thành viên.
  • ĐT: 0906811316
  • Email: trankimluc.astt@gmail.com
  • Sở trường: giao tiếp.
  • Sở thích: Du lịch, xem phim, mua sắm.